Statut društva za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin (2/6)

II. Članstvo

7. člen
(član)

Član društva lahko postane vsaka fizična in pravna oseba, ki jo zastopa njena odgovorna oseba in ki podpiše pristopno izjavo.
Članstvo je prostovoljno.
Vrste članstva so:

 • redni član,
 • mladi član,
 • častni član,
 • podporni član,
 • neaktivni član,
 • evidenčni član,
 • družinsko članstvo.

 

Redni član lahko postane vsaka fizična oseba, ki podpiše pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo plačeval članarino, kolikor bo določena, ter omogočil oglede oziroma predstavitve svojega vrta za doseganje namena društva v skladu s sprejetim letnim programom dela društva. Pristopna izjava mora biti podana popolno in pravilno z datumom rojstva in točnim naslovom.

Redni član lahko postane tudi tuj državljan, ki se s pristopno izjavo zaveže, da bo spoštoval pravila društva, če tako s sklepom odloči UO.

Mladi člani so osebe s statusom dijaka ali študenta ustreznih izobraževalnih programov glede na namen delovanja društva. Mladi člani plačujejo nižjo članarino v višini, kot jo določi UO.

Podporni član lahko postane fizična in pravna oseba, ki podpira dejavnosti društva. Podporni člani imajo možnost promocije svoje dejavnosti na internetnih straneh, v glasilih in na prireditvah društva. Podporni člani lahko dajejo tudi pobude za delovanje društva.
Podporni član lahko deluje v društvu preko svojega pooblaščenega zastopnika.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima izjemne zasluge za razvoj in promocijo hortikulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in uspešno delo društva. Naziv podeljuje OZ na predlog UO. Častni član ni zavezan plačilu članarine in ima vse pravice rednih članov.

Neaktivni član je član, ki v zadnjih dveh (2) letih ni poravnal svojih obveznosti do društva. V tem primeru se član prenese v neaktivno članstvo. Neaktivno članstvo nima pravice glasovati na OZ in nima dostopa do zaprtih strani društva na spletni strani društva, lahko pa daje pobude za delovanje društva.

Evidenčni član je član, ki zaradi svojega dela, znanja in ugleda v hortikulturi predstavlja doprinos k ugledu društva. Sprejema se jih na podlagi ustne privolitve in pristopne izjave. Evidenčni član lahko postane posameznik na predlog članov UO ali skupine članov. O ustreznosti kandidata odloča UO, prav tako tem članom ni potrebno plačati članarine in imajo vse pravice rednih članov.

Družinsko članstvo se lahko pridobi za najmanj dve (2) osebi, ki živita na istem naslovu. Družinsko članstvo vsem udeleženim zagotavlja iste pravice in dolžnosti do društva kot jih imajo redni člani. Prvi član plača redno članarino, vsak nadaljnji član plača 50% redne članarine.

Član mora biti o članstvu v društvu obveščen najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklepa UO.

Članstvo v društvu se izkazuje s člansko izkaznico.

Članska izkaznica vsebuje najmanj naslednje podatke:

 • znak in pečat društva,
 • ime in priimek člana,
 • stalno bivališče člana,
 • vrsto članstva,
 • zaporedna številka izkaznice,
 • leto včlanitve,
 • leto veljavnosti izkaznice.

 

Član ima pravico, da izobesi znak društva na vidno mesto.

Oseba, ki ji je bila včlanitev zavrnjena, ima pravico pritožbe v roku 15 dni na občni zbor (v nadaljevanju: OZ) društva. Odločitev OZ je dokončna. Vsak član društva ima v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena.

Član je obvezan poravnati materialne stroške izdaje članske izkaznice in izdelave znaka ob prejemu izkaznice oziroma znaka. Podaljševanje članske izkaznice izvaja UO na podlagi dokazila o plačani članarini za obdobje podaljšanja veljavnosti članske izkaznice. Članarina se plačuje za tekoče leto.

8.člen
(narodna zbirka rastlin)

Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev naziva narodna zbirka rastlin določi UO v posebnem pravilniku.

9. člen
(pravice in dolžnosti članov)

Pravice članov, razen neaktivnih članov, so da:

 • volijo in so voljeni v organe društva,
 • sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva,
 • sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu,
 • sodelujejo s prispevki,
 • uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 • sodelujejo pri izvajanju namena oz. nalog društva in pri delu organov društva,
 • so seznanjeni z delom društva,
 • so seznanjeni z njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
 • na lastno željo izstopijo iz društva.


Dolžnosti članov so, da:

 • spoštujejo akte društva,
 • vestno delujejo v organih društva, v katere so izvoljeni,
 • spoštujejo pravila in sklepe organov društva,
 • prenašajo izkušnje in znanje na druge člane društva in druge zainteresirane osebe,
 • širijo znanje o kulturi vrtov,
 • redno plačujejo članarino, kolikor je le-ta določena,
 • omogočijo UO ali njegovemu pooblaščencu pregled izpolnjevanja pogojev za članstvo.
   

10. člen
(prenehanje članstva)

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem društva,
 • s sklepom UO.

 

Če član društva ne plača članarine (dva meseca po dnevu zapadlosti članarine v plačilo), ne izvaja potrjenega letnega programa dela, ne spoštuje aktov društva, mu UO izreče opomin. Če član v dveh mesecih od izrečenega opomina ne odpravi pomanjkljivosti, ki so mu bila očitana, se člana s sklepom UO izključi iz društva.

Če član društva ne plača članarine (tri (3) mesece po dnevu zapadlosti članarine v plačilo), mu UO izreče opomin. Ob koncu koledarskega leta se člana, ki že dve (2) leti ni poravnal svojih obveznosti, prestavi v neaktivno članstvo.

S prenehanjem članstva ali prestavitvijo v neaktivno članstvo prenehajo tudi vse funkcije in pravice v društvu.