Statut društva za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin (4/6)

IV. Finančno poslovanje

20. člen
(financiranje)

Društvo sredstva za svoje delovanje pridobiva:

  • s članarino,
  • z darili in volili,
  • s prispevki donatorjev in sponzorjev,
  • iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
  • iz javnih sredstev,
  • iz drugih virov.


21. člen
(finančno poslovanje)

UO vodi finančno-materialno poslovanje v skladu s tem statutom in pravnim redom Republike Slovenije.
Društvo ima svoj transakcijski račun pri pooblaščeni banki.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo pooblasti tudi zunanjega strokovnega sodelavca.
Način vodenja računovodstva določi UO s pravilnikom.