Statut društva za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin (5/6)

V. Odločanje

22. člen
(kvorum, odločanje)

Organ društva je sklepčen, če je navzoča več kot polovica vseh članov, odločitve pa so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov.
OZ je sklepčen, če je na začetku navzočih več kot polovica članov. Če OZ na začetku ni sklepčen, se začetek odloži za največ trideset (30) minut, nakar lahko OZ veljavno odloča, če je navzočih vsaj pet (5) članov.
OZ sprejema svoje sklepe z večino opredeljenih glasov članov, z dvotretjinsko večino opredeljenih glasov pa takrat, kadar sprejema statut oziroma njegove spremembe in dopolnitve ter v primeru prenehanja društva.
Odločitve UO so sprejete z večino opredeljenih glasov. V primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsedujočega UO.
Glasovanje je javno. Organ lahko določi, da je glasovanje tajno.