Statut društva za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin (3/6)

III. Organi

11. člen
(organi)

Organi društva so:

 • OZ,
 • UO in
 • nadzorni odbor (v nadaljevanju NO).

 
12. člen
(občni zbor)

OZ je najvišji organ društva, ki je sestavljen iz vseh članov društva. OZ se sestaja na rednih ali izrednih sejah.

Redno sejo OZ sklicuje UO najmanj enkrat (1) letno. Seja poteka na dela proste dneve.

Izredno sejo OZ lahko skličejo UO, NO ali najmanj ena petina (1/5) članov društva.

UO je dolžan sklicati izredno sejo OZ v roku trideset (30) dni od prejema pisne zahteve za sklic. Če izredna seja ni sklicana v tem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red ter pisni material.

Na izredni seji sklepa OZ le o zadevah, za katere je sklican.

Člani društva morajo biti o sklicu in dnevnem redu redne in izredne seje seznanjeni najmanj deset (10) dni pred sejo. Sklic in dnevni red redne in izredne seje se objavi na zaprtih straneh društva.

Občni zbor je sklepčen, če je na začetku navzočih več kot polovica članov. Če OZ na začetku ni sklepčen, se začetek odloži za največ trideset (30) minut, nakar lahko OZ veljavno odloča, če je navzočih vsaj pet (5) članov.

OZ sprejema svoje sklepe z večino opredeljenih glasov članov. O sprejemu statuta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev ter o prenehanju društva odloča občni zbor z dvotretjinsko večino opredeljenih glasov.

Pristojnosti OZ so, da:

 • sprejema delovni program društva,
 • voli in razrešuje predsednika ter člane upravnega odbora in predsednika ter člane nadzornega odbora,
 • sprejema finančni načrt z letnim programom dela in letno poročilo,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe UO ter NO,
 • odloča o odpoklicu članov UO in NO,
 • sklepa o prenehanju društva,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje temeljni akt (statut) društva.

 

Na občnem zboru se izmed navzočih članov društva izvoli delovno predsedstvo, ki vodi OZ ter piše in podpisuje zapisnik občnega zbora.

Delovno predsedstvo mora imeti vsaj dva (2) člana.

Glasovanje na OZ je javno. OZ lahko določi, da je glasovanje tajno.

13. člen
(upravni odbor)

UO je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, administrativna dela, ter vodi delo društva, za svoje delo pa je odgovoren OZ, kateremu tudi podaja poročila na rednih sejah.

UO šteje pet (5) članov z mandatno dobo štirih (4) let.

Člani so lahko na isto funkcijo izvoljeni večkrat zaporedoma.

Po seji mora izbrani član UO sestaviti zapisnik, ter ga v petih (5) delovnih dneh skupaj z morebitnim ostalim gradivom posredovati preostalim članom UO in NO.

Člani UO svojo funkcijo opravljajo na sejah UO, ki so lahko redne, izredne in korespondenčne.

Redne seje sklicuje predsednik UO po potrebi, vendar najmanj štirikrat (4) letno.

Člani UO morajo biti o sklicu in dnevnem redu seje obveščeni pisno najmanj pet (5) dni pred sejo.

Izredno sejo UO skliče predsednik UO na zahtevo nadzornega odbora ali člana UO. Sejo mora sklicati v treh (3) dneh po prejemu zahteve.

Če izredno sejo UO predsednik UO ne skliče v roku, jo lahko skliče predlagatelj, pri čemer mora poskrbeti za vabila, dnevni red ter pisni material.

Korespondenčne seje sklicuje predsednik društva po elektronski pošti in preko telefona. Predsednik pripravi tudi predloge sklepov takšne seje. Sklepi so veljavni, ko glasuje zanje večina opredeljenih članov UO. Zapisnik korespondenčne seje se potrdi na prvi naslednji redni seji.

Pristojnosti UO so, da:

 • sklicuje seje OZ po potrebi, vendar najmanj enkrat (1) letno,
 • daje na dnevni red vse zadeve, o katerih odloča OZ,
 • pripravlja in sprejema pravilnike ter nadzira njihovo izvajanje,
 • pripravlja finančni načrt z letnim programom dela in letno poročilo,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • skrbi za finančno in materialno delovanje društva in upravlja s premoženjem društva,
 • določa višino letne članarine na podlagi potrjenega finančnega načrta,
 • potrjuje nove člane in odloča o vrsti članstva,
 • odloča o prenehanju članstva,
 • skrbi za evidenco aktov društva, zapisnikov organov, računovodske dokumentacije ter drugih listin, pomembnih za delovanje društva,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, prav tako pa tudi naloge, ki z akti društva niso izrecno določeni, vendar po sami naravi spadajo v pristojnost UO,
 • imenuje, koordinira in nadzira komisije.

 

UO glasuje javno. UO lahko določi, da je glasovanje tajno. Odločitve so sprejete z večino opredeljenih glasov. V primeru neodločenega izida glasovanja odloči glas predsedujočega.

14. člen
(predsednik)

Predsednik društva je predsednik upravnega odbora.
Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva.
Mandat predsednika društva traja štiri (4) leta.
Član je lahko na to funkcijo izvoljen večkrat zaporedoma.
Pravice in dolžnosti predsednika:

 • zakoniti zastopnik društva
 • sklicuje in vodi seje UO
 • imenuje podpredsednika izmed članov UO.


Podpredsednik opravlja samo nujne posle, potrebne za nemoteno delovanje društva v primeru odsotnosti predsednika ali njegove začasne nezmožnosti za delo oziroma opravlja posle po dogovoru s predsednikom.

V okviru posameznega projekta oz. naloge lahko društvo predstavlja tudi druga oseba, ki jo pooblasti UO.

Predsednik podpisuje finančne in materialne listine. Za podpisovanje teh listin lahko pooblasti tudi blagajnika ali člana upravnega odbora.

15. člen
(blagajnik in tajnik)

Društvo ima lahko tajnika, ki ga imenuje in razrešuje UO društva. Tajnik opravlja naslednje naloge:

 • vodi zapisnike sej UO,
 • pošilja opomine o neplačani članarini
 • hrani dokumente društva (zapisnike sej UO in OZ),
 • izdaja račune za opravljene storitve.

 

Blagajnik ima naslednje naloge:

 • izvaja finančno poslovanje društva,
 • izdela letno finančno poročilo,
 • na sejah upravnega odbora po pozivu tega odbora poroča o finančnih zadevah.

 

Blagajnika in tajnika društva imenuje in razrešuje UO društva. Blagajnik ni nujno član društva.

16. člen
(delovna telesa)

UO lahko za izvajanje posameznih nalog ali projektov imenuje delovna telesa.
Naloge, število članov ter predsednika delovnega telesa določi UO.
Za svoje delovanje so delovna telesa odgovorna UO.

Delo delovnih teles opredeljuje poseben Pravilnik, ki ga sprejme UO.

17. člen
(nadzorni odbor)

NO je nadzorni organ društva.
Sestavlja ga en (1) član.
Za svoje delo je odgovoren OZ, kateremu tudi podaja poročila na rednih sejah.
Mandat NO traja 4 (štiri) leta in je skladen z mandatom UO
Pravice in dolžnosti NO:

 • nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva,
 • nadzoruje delo UO društva,
 • pregleda letno poročilo,
 • poroča o svojem delu in o ustreznosti letnega poročila OZ.

Pobude za izvedbo medletnega nadzora lahko NO poda vsak član društva. NO presodi o ustreznosti podane pobude in po potrebi opravi takojšnji pregled poslovanja društva. V primeru pobude, sprejete na OZ, mora NO opraviti pregled poslovanja v roku, ki ga določi OZ.

18. člen
(odgovornost)

Društvo in zakoniti zastopnik odgovarjata za zakonito poslovanje društva.
Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

19. člen
(odpoklic)

O odpoklicu predsednika in članov UO ter NO odloča OZ na svoji seji na predlog organov društva ali najmanj petine (1/5) članov društva.