Pravilnik o organizaciji bolšjih sejmov rastlin

S tem pravilnikom Slovensko društvo za kulturo vrtov in narodne zbirke rastlin (SVZ) ureja pravila za udeležbo na bolšjih sejmih in načine prodaje rastlinskega materiala, kot tudi hortikulturnih dodatkov.

1. ČLEN

Bolšji sejem rastlin je specializirana prireditev namenjena promociji hortikulture, izmenjavi in ponudbi rastlin, druženju in spoznavanju rastlin, tehnologije ter izmenjavi izkušenj med obiskovalci in ponudniki rastlin

2. ČLEN

Bolšjega sejma rastlin se lahko udeležijo

 • fizične osebe (ponudniki rastlin, rastlinskega materiala in dodatkov),
 • organizacije, zavodi in društva,
 • pravne osebe

po predhodni prijavi ali prijavi na samem sejmu pri organizatorju sejma (SVZ)

Fizična oseba je ljubitelj rastlin, ki v svojem imenu in zase ponuja rastline, rastlinski material ali dodatke. Fizična oseba v času sejma, ne sme delati promocije svoje vrtnarije ali podjetja, razen v primeru, da pridobi dovoljenje društva ali je donator ali sponzor bolšjega sejma.

Na bolšjem sejmu je dovoljena predstavitev humanitarnim organizacijam ter zavodom in društvom s sorodnim področjem delovanja kot je področje delovanja SVZ.

Pravnim osebam se dovoli udeležba na bolšjem sejmu v primeru, da je donator ali sponzor sejma. V tem primeru je dovoljena tudi promocija pravne osebe v soglasju z organizatorjem bolšjega sejma, to je SVZ.

3. ČLEN

Rastline, ki jih udeleženci na bolšjem sejmu ponujajo morajo biti:

 1. lastne pridelave,
 2. z jasno označenim imenom,
 3. rastline morajo biti brez vidnih bolezni, škodljivcev in viroz . Lastnik tudi jamči, da na svojem vrtu ali na vzgojnem mestu ni prisotnih karantenskih bolezni in viroz.

4. ČLEN

Za pokritje stroškov organizacije udeleženci prispevajo društvu donacijo, ki je odvisna od števila rastlin na razstavi:
0-20 rastlin je udeležba          brezplačna
20-100 rastlin                          30 €
Nad 100 rastlin                        50€
Člani društva imajo ob poravnani članarini za tekoče leto 50 % popusta.

Stroškov organizacije ne plačajo društva in zavodi s podobno tematiko ter humanitarne organizacije. Ob predčasni prijavi (10 dni prej) se vsem udeležencem prizna 20 % popusta. Donacijo se pobere na samem sejmu, pri čemer se izda račun društva. Na računu se kot namen plačila navede: donacija za bolšji sejem rastlin

5. ČLEN

Organizacijski odbor bolšjega sejma dodeljuje razstavljavcem prostore za razstavo ali menjavo. Prednost pri dodelitvi prostora imajo člani SVZ. Društvom, ki se na sejmu predstavljajo se dodelijo posebni skupni prostori. Ponudniki se zavezujejo s predmeti na razstavnem ali prodajnem prostoru ravnati kot dober gospodar. Vso morebitno škodo povzročeno na teh predmetih mora ponudnik poravnati na sejmu samem.

6. ČLEN

Obratovalni čas bolšjega sejma je od 10.00 do 15.00 ure. Odprtje sejemskega prostora za ponudnike je 1 uro pred pričetkom sejma z namenom, da ponudnik uredi svoj razstavni prostor.

V času trajanja bolšjega sejma je prepovedano parkiranje in vožnja na sejemskem prostoru. Prav tako je prepovedano parkiranje in vožnja na sejemskem prostoru 1 uro pred pričetkom in 15 minut po zaključku sejma.

Ponudnik je na sejmu dolžan vzdrževati red in čistočo na sejemskem prostoru. Po zaključku sejma je dolžan svoj razstavni prostor urediti in vrniti v prvotnem stanju.

7. ČLEN

Za spoštovanje teh določil UO SVZ lahko ustanovi posebno komisijo, ki ima sledeče naloge:

 1. Ugotavlja in preverja ali so rastline ustrezne kakovosti,
 2. Ugotavlja in preverja prisotnost bolezni, škodljivcev in viroz,
 3. Ugotavlja in preverja ali so bile rastline vzgojene v skladu s 3. členom tega pravilnika.

 

8. ČLEN

Komisija ima tudi sledeče pristojnosti:

 1. vodi evidenco razstavljavcev,
 2. svetuje udeležencem,
 3. lahko zahteva izločitev dela rastlin ali vseh rastlin v kolikor ugotovi neskladje z 3. členom.
 4. zahteva umik reklamnega materiala v katerem posameznik promovira svoje podjetje ali obrt in zanj ni prejel soglasja društva SVZ.

 

9. ČLEN

V primeru nepravilnosti komisija izdela zapisnik, v katerem so napisane pomanjkljivosti in ukrepi. Prav tako po koncu sejma poda UO SVZ poročilo v pisni obliki , ki ga uvrsti na svojo prvo naslednjo sejo. Poročilo komisije je tudi sestavni del zapisnika organizacijskega odbora za sejem.

10. ČLEN

Za razstavljanje mora ponudnik pridobiti soglasje organizatorja bolšjega sejma in izpolniti prijavnico s katero je seznanjen s pogoji udeležbe na bolšjem sejmu rastlin.

11. ČLEN

Za dosledno izvajanje tega pravilnika je odgovoren organizator bolšjega sejma s sodelavci. Vse morebitne pritožbe se rešujejo na sejmu samem. V primeru pismenih pritožb le-te rešuje Upravni odbor SVZ na svoji naslednji seji.


Pravilnik je na svoji 18. redni seji dne 18.4.2010 sprejel UO SVZ in stopi v veljavo z dnem sprejetja.

 


Predsednik SVZ:
Mauer Gorazd